Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nulladm.uw.edu.pl;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
A. zorganizowania i przeprowadzenia wydarzenia, szkolenia lub wykładu;
B. udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia;
C. udostępniania Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez ICM;
D. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie www ICM oraz na profilach ICM w portalach społecznościowych Facebook, X, YouTube i LinkedIn;

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, odpowiednio:
– art. 6 ust. 1 lit. b) i f) dla ust. 3. pkt. A. i B. niniejszej klauzuli,
– art. 6 ust. 1 lit. a) dla ust. 3. pkt C. i D. niniejszej klauzuli;

5. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy wyrażeniu zgody jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. Udzielenie zgody w pozostałych przypadkach jest dobrowolne;

6. Odpowiednio do wyrażonych przez Państwa zgód przy rejestracji na wydarzenie, dane będą przetwarzane przez media społecznościowe Facebook, X, YouTube, LinkedIn w ramach udostępnienia ich na profilach ICM we wspomnianych mediach.
W przypadku wydarzeń dofinansowanych przez instytucje państwowe dane mogą być przekazane do tych instytucji w celach rozliczeń lub sprawozdawczości, regulowanych odpowiednimi ustawami, o czym, przy rejestracji na każde z wydarzeń osobno, będzie zamieszczona wyraźna informacja.
Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

7. Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości (w przypadku płatnego uczestnictwa). Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: odo@nullicm.edu.pl;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. W przypadku dodatkowych pytań w sprawie przetwarzania danych prosimy o kontakt: odo@nullicm.edu.pl