Regulamin

Regulamin Szkoleń prowadzonych przez ICM dla uczestników indywidualnych

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie (00-927), zwany dalej: „ICM UW” lub „Organizator”.
 2. Szkolenia organizowane przez ICM UW prowadzone będą przez pracowników ICM UW lub zaproszonych przez Organizatora specjalistów z Polski i z zagranicy.
 3. Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez ICM UW, w szczególności informacje dotyczące nazwy i programu szkolenia, daty i miejsca szkolenia oraz sposobu zgłaszania się na szkolenie, są opublikowane na stronie internetowej Organizatora: akademia.icm.edu.pl.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
  A. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia lub wykładu (wydarzenia) przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM);
  B. udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia;
  C. udostępniania Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez ICM;
  D. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie www ICM oraz na profilach ICM w portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli Informacyjnej.

§ 2
Uczestnicy

 1. Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez ICM UW może zostać pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Organizator każdorazowo określi maksymalną liczbę uczestników, które będą mogły wziąć udział w organizowanym przez ICM UW szkoleniu. Organizator zastrzega sobie również możliwość określenia minimalnej liczby uczestników, od zgłoszenia których uzależnione będzie czy dane szkolenie się odbędzie.
 3. W przypadku udziału w odpłatnym szkoleniu organizowanym przez ICM UW,Organizator każdorazowo określi wartość opłaty za dane szkolenie.

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez ICM UW zostaje osoba, która:
  1. ) spełnia warunek, o którym mowa w § 2 pkt. 1 powyżej,
  2. ) dokona zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu poprzez stronę akademia.icm.edu.pl za pośrednictwem znajdującego się na stronie formularza rejestracyjnego.
  3. ) wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów uczestnictwa w szkoleniu,
  4. ) zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
  5. ) w przypadku szkolenia odpłatnego opłaci uczestnictwo w szkoleniu w wysokości określonej na stronie internetowej szkolenia przelewem na konto wskazane na stronie www/lub w e-mailu i w podanym tam terminie,
  6. ) uzyska potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu od Organizatora przesłane na podany przez uczestnika adres e-mail.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Organizator przyjmuje najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz spełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku szkolenia odpłatnego uczestnik powinien uregulować opłatę za szkolenie niezwłocznie od zgłoszenia swojego uczestnictwa lecz nie później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia na konto Organizatora podane w mailu/na stronie www potwierdzającym rezerwację miejsca . O dacie otrzymania wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego Organizatora.
 4. Organizator szkolenia może wystawić fakturę na żądanie uczestnika, zgłoszonego poprzez formularz rejestracyjny, po dokonaniu opłaty za szkolenie przez uczestnika na konto Organizatora.
 5. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszeń grupowych dokonanych przez osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne. W takim przypadku do zgłoszonych przez osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne osób stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące uczestnika szkolenia, w szczególności w zakresie ust. 4 powyżej.
 6. Brak dokonania opłaty za szkolenie rozumiane jest jako rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu oraz innych wydatków z tytułu udziału w szkoleniu, chyba że co innego wynika z informacji podanej przez Organizatora na jego stronie internetowej.
 8. W przypadku wyczerpania miejsc na dane szkolenie, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji na szkolenie.

§ 4
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniach płatnych – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu, które zostało prawidłowo opłacone, należy zgłosić do Organizatora mailowo na adres e-mail: akademia@nullakademia.icm.edu.pl.
 2. Rezygnację z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów, Uczestnik może zgłosić pisemnie lub mailowo najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Organizator zwróci uczestnikowi całość opłaty za szkolenie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
 3. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji w terminie późniejszym niż termin, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator ma prawo dokonać z sumy zwracanej Uczestnikowi potrącenia kosztów, które poniósł w związku z przygotowaniem szkolenia dla Uczestnika.

§ 5
Zmiany terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników telefonicznie lub mailowo na wskazany w formularzu rejestrowym adres kontaktowy uczestnika.
 2. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zwróci wpłaconą opłatę za szkolenie w pełnej wysokości. W przypadku zmiany terminu szkolenia uczestnik będzie miał prawo wziąć udział w szkoleniu lub z niego zrezygnować. W przypadku rezygnacji uczestnika w szkoleniu Organizator zwróci uczestnikowi całość dokonanej przez uczestnika opłaty za szkolenie.

§ 6
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych wydawanych przez przedstawicieli Organizatora podczas szkolenia. W zakresie bezpieczeństwa i porządku służby porządkowe Organizatora oraz osoby przez niego wyznaczone mają prawo wydawać wiążące wskazówki i polecenia dla uczestników szkolenia.
 2. Uczestnikom szkolenia zabrania się zachowywania w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób, jak też wzniecania fałszywych alarmów.
 3. Organizator ma prawo usunąć uczestnika ze szkolenia w przypadku rażącego naruszenia przez niego zasad współżycia społecznego.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej Organizatora akademia.icm.edu.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn.
 2. Ewentualne zmiany w Regulaminie poczytywane będą w razie wątpliwości za nowy regulamin, który jest skuteczny wobec uczestników dokonujących rejestracji na szkolenie po dacie publikacji zmian regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w szkoleniu strony będą starały się rozwiązać polubownie.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 października 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania oraz nie użyczania zgromadzonych podczas procesu rejestracji danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika w trakcie procesu rejestracji traktowane są jako informacje poufne i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów komunikacyjnych pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem.
 6. Wszystkie szkolenia dostępne w ICM UW są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim regulowane jest licencją na jakiej dane materiały zostały udostępnione uczestnikom szkolenia.