Dwudniowy certyfikowany kurs – Inspektor Ochrony Danych

Opis i cel

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło bezpośrednio obowiązywać  RODO (GDPR) czyli unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Zmiany jakie wprowadziło dotykają wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe.

Celem kursu jest:

 • przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do RODO,
 • zapoznanie z nowymi przepisami pod kątem prawnym, informatycznym oraz technicznym,
 • porównanie przepisów obu aktów prawnych (UODO oraz RODO) oraz wskazanie Uczestnikom w jaki sposób mogą rozpocząć dostosowanie prowadzonej przez siebie działalności do nowych uregulowań prawnych,

Po kursie osoba, która zostanie wyznaczona w firmie jako IOD będzie umiała stworzyć w organizacji system ochrony danych osobowych pozwalający zbierać, wykorzystywać i przechowywać je zgodnie z prawem.

 

Dla kogo?

Kurs został przygotowany z myślą o:

 • Administratorach Bezpieczeństwa Informacji,
 • Administratorach Danych Osobowych,
 • Administratorach Systemów Informatycznych,
 • pracownikach kadr oraz innych osobach odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmach, organizacjach i instytucjach,
 • osobach mających pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych,
 • osobach chcących ubiegać się o pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych,

 

Program

Wstęp – wprowadzenie do rozporządzenia RODO

 • Wyjaśnienie, kto i dlaczego stworzył RODO
 • Różnice pomiędzy dyrektywą, a rozporządzeniem
 • Relacja RODO względem prawa krajów członkowskich

Zasady rozliczności i szacowania ryzyka

 • Przedefiniowanie funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych pod zasadę rozliczności, punkty wyjściowe do wdrożenia wymogów RODO, etapy planowania wdrożenia wymogów RODO, zadania dla zespołu wdrożeniowego,
 • Omówienie procesu przeprowadzenia audytu przed wdrożeniowego. Procedura szacowania ryzyka, metody jej przeprowadzenia.

Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych  w wersji papierowej oraz elektronicznej

 • Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem
 • Przechowywanie danych
 • Dokumentacja
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarzamy
 • Szczególne rygory przetwarzania danych szczególnych kategorii”
 • Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom
 • Zapewnienie możliwości spełniania uprawnień osobie której dane dotyczą
 • Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrzne

Przetwarzanie danych kadrowych – dane osobowe w zatrudnieniu

 • Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników.
 • Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności:

 • Obowiązek dokonywania oceny planowanego przedsięwzięcia przez pryzmat jego skutków dla ochrony danych;
 • Obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)
 • Obowiązek wdrożenia środków zapewniających zbieranie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu ich przetwarzania (privacy by default).

Zadania ABI i ADO wprowadzane przez RODO

Wymogi do osoby będącej Inspektorem ochrony danych. Możliwość powołania jednego IODO dla całej grupy kapitałowej.

 • Kwestia powołania Inspektora – istotne zmiany w przepisach unijnych
 • Wymogi kwalifikacyjne
 • Status w strukturze organizacyjnej
 • Zadania IODO
 • Kompetencje organu ds. ochrony danych wobec IODO

Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

 • Sankcje cywilne, w tym prawo do odszkodowania;
 • Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego stosowane względem ADO;

Egzamin (test)

 

Uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • wzory dokumentów,
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie i pozytywny wynik egzaminu,
 • KONSULTACJE – w ciągu miesiąca od zakończenia kursu !*

*Konsultacje odbywają się mailowo za pośrednictwem koordynatora, a odpowiedź udzielana będzie tak szybko jak to tylko możliwe.

 

Rejestracja

Rejestracja odbywa się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szkolenia (po prawej stronie). Rejestracja otwarta jest do dnia 16.08.2018 do godziny 12:00 lub do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników kursów to 12 osób.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Płatność

cena kursu: 1200 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT. Oświadczenie należy przesłać na adres akademia@nullakademia.icm.edu.pl niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, w przeciwnym razie faktura zostanie wystawiona na pełną kwotę zawierającą podatek VAT.

Płatności za kurs należy dokonać tylko przelewem na numer konta i w terminie wskazanym na fakturze.

 

Zasady rezygnacji

 1. Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik może zrezygnować z udziału
  zajęciach:

  • na co najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem –  bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,
  • na 12 – 8 dni roboczych przed rozpoczęciem – uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30% ceny szkolenia +VAT
  • na 7 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem – uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty (100% + VAT)

Uczestnik przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki i zobowiązuje się do opłacenia kursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu / zaproponowanie innego terminu lub zmiany miejsca kurs.

Organizatorzy

 

 

 

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content