Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej – szkoła letnia w języku angielskim

[English below]

W związku z rezygnacją kandydatów zakwalifikowanych w czasie pierwszej tury rejestracji, dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. Zapraszamy do rejestracji. Start 30 maja 2022 r. o 16:00.


Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej /Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work – szkoła letnia w języku angielskim

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w szkole letniej w języku angielskim Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej /Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work”.

Termin: 27 czerwca – 8 lipca 2022
Forma zajęć: stacjonarna
Lokalizacja: Centrum Danych ICM, ul. Kupiecka 32, Warszawa

Opis

Niezależnie od reprezentowanej dziedziny nauki, każdy badacz mierzy się z koniecznością pracy z coraz większymi zbiorami danych cyfrowych. Z jednej strony, mamy ogrom wiedzy dostępnej na wyciągnięcie ręki, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była poza naszym zasięgiem, z drugiej zaś stanowi to ogromne wyzwanie analityczne. Proponowana studencka szkoła letnia ma na celu pokazanie narzędzi i technik IT, które pozwalają na efektywną pracę z dużymi zbiorami danych. Popularne arkusze kalkulacyjne są narzędziami ogólnego zastosowania, ale z ograniczeniami precyzji obliczeń, czy wielkości zbiorów danych oraz niską wydajnością. Powoduje to, że przestały być wystarczające w pracy badawczej. W czasie niniejszej szkoły letniej studenci będą mieli okazję poznać oprogramowanie dedykowane przetwarzaniu danych z konkretnych dziedzin nauki oraz nauczyć się w praktyce je wykorzystywać.
Ponadto, 25% czasu zajęć przeznaczone zostało na poszerzenie tzw. kompetencji miękkich. Blok popołudniowych zajęć zbiorczo zatytułowany „Język ścisły mniej lub bardziej: wstęp do sztuki komunikacji” to wstęp do teorii komunikacji i sposobów konstrukcji przekazu wizualnego. Zajęcia te dostarczą praktycznych wskazówek z dziedziny fotografii, które pozwolą uczestnikom na wykonywanie zdjęć „lepszych”, tj. dokładniej przekazujących zamysł autora i dłużej pozostających w pamięci odbiorców. Przykłady zostaną dobrane do potrzeb młodych naukowców i będą obejmowały podpowiedzi dotyczące wykonania abstraktu graficznego do artykułu, materiałów dokumentujących lub popularyzujących daną dziedzinę badawczą oraz sposobów na przyciągnięcie uwagi odbiorców do konferencyjnego posteru.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Uczestnikiem/czką szkoły letniej może być tylko i wyłącznie student/ka Uniwersytetu Warszawskiego posiadający status studenta/ki przez cały okres trwania szkoły letniej.

Studenci po ukończeniu szkoły letniej uzyskują 5 punktów ECTS w kategorii przedmiot ogólnouniwersytecki. Rejestracja w USOS nastąpi po zakończeniu rekrutacji.

Rekrutacja

Start rekrutacji (I tura): 28 kwietnia 2022 r., godz. 16:00
Zakończenie rekrutacji: 18 maja 2022 r., godz. 23:59

Start rekrutacji (II tura – będzie uruchomiona, jeśli pula dostępnych miejsc nie zostanie wyczerpana w I turze): 23 maja 2022 r., godz. 12:00
Ograniczona liczba miejsc – 25 osób.

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą mailową na adres: szkola.letnia[at]icm.edu.pl


Szkoła lenia ICM jest organizowana w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl


Due to the resignation of some candidates accepted during the first round of registration, we still have vacancies. We invite you to register. Start 30th May 2022 at 4 p.m.


Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work – summer school in English

ICM invites students of all faculties from University of Warsaw to participate in the summer school in English Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work”.

Dates: 27 June – 8 July 2022
Form of classes: on-site
Location: ICM Data Centre, Kupiecka 32, Warsaw

Description

Regardless of the field of science, each researcher faces the necessity to work with larger and larger sets of digital data. On the one hand, we have a lot of knowledge available at our fingertips, which was beyond our reach several decades ago, and on the other hand, it is a huge analytical challenge. The proposed student summer school aims to show IT tools and techniques that allow for effective work with large data sets. Popular spreadsheets are general purpose tools, but they come with the limitations of the precision of calculations or the size of data sets, and low performance. As a result, they are no longer sufficient for research work. During this summer school, students will have the opportunity to learn about software dedicated to data processing in specific fields of science and learn how to use them in practice.

In addition, 25% of classes will be devoted to expanding the so-called soft skills. The afternoon classes collectively entitled „More or less technical language: an introduction to the art of communication” is an introduction to the theory of communication and the methods of constructing a visual message. These classes will provide practical tips for photography, which will allow participants to take „better” photos, meaning those that more accurately convey the intention of the author and will remain in the memory of the recipients for a longer time. The examples will be selected according to the needs of young scientists and will include tips on how to prepare a graphic abstract for an article, materials documenting or popularizing a given research field, and ways to attract the attention of recipients to the conference poster.

Who is this course for?

The participant of the summer school can only be a student of the University of Warsaw with the status of a student throughout the duration of the summer school.

After graduating from summer school, students obtain 5 ECTS points in the general university subject category. Registration in USOS will take place after the recruitment is completed.

Recruitment

Start of recruitment (1st round): April 28, 2022 at 4:00 p.m.
End of recruitment: May 18, 2022 at 11:59 p.m.

Start of recruitment (2nd round – will be launched if the pool of available places is not exhausted in the 1st round): May 23, 2022, at 12:00 p.m.
Limited number – 25 people.

Documents to download

Contact

Please send all inquiries by e-mail to the following address: szkola.letnia[at]icm.edu.pl

 


The ICM School of Medicine is organized as part of the Integrated Activities Program for the Development of the University of Warsaw and financed by the European Social Fund. The goal of the ZIP program, implemented at the University of Warsaw in 2018-2022, is to develop the competences of students, doctoral students and employees and to introduce tools that will improve university management. The co-financing of the program amounts to over PLN 38 million. More information at www.zip.uw.edu.pl

PL: Start rekrutacji (II tura): 30 maja 2022 r., godz.16:00

EN: Start of recruitment (2nd round): May 30, 2022 at 4:00 p.m.

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content