Szkolenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych z warsztatem wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z przepisami RODO

OPIS KURSU

Warsztaty oparte są na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne case study. Prowadzone są przez praktyka i skierowane do praktyków o zróżnicowanym poziomie znajomości tematu. Uwzględniają nie tylko aktualny stan prawny, ale najważniejsze planowane zmiany w obszarze ochrony danych osobowych na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Każdy z uczestników będzie miał możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących go problemów, zadania pytań, rozwiania wątpliwości. W trakcie zajęć przedstawione zostaną zarówno zagadnienia ściśle prawne, jak i informatyczne. Ważną, dodatkową częścią warsztatów będzie możliwość uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach.

CEL

Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych z punktu widzenia administratora bezpieczeństwa informacji, inspektora ochrony danych. Celem jest przekazanie wiedzy, która pozwoli wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania ABI, IOD (zagadnienia prawne, jak i informatyczne). Warsztaty w sposób kompleksowy przygotowują do pełnienia funkcji ABI według nowych standardów obowiązujących od 2015 r. i funkcji IOD po 25 maja 2018 r.

DLA KOGO

Adresatami szkolenia są osoby pełniące lub mające pełnić funkcję ABI, a po 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych (skrót pol.: IOD, ang. DPO).

PROGRAM

Dzień pierwszy

Ochrona danych osobowych – wprowadzenie do tematu.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych – obecna i projekt nowej uodo.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 • Certyfikaty i Kodeksy Postępowania
 • Przypomnienie podstawowych definicji i nowe pojęcia: dane osobowe, zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych, system informatyczny, przetwarzanie, dane zwykłe, dane wrażliwe, dane biometryczne, pseudonimizacja, profilowanie,    itd.
 • Omówienie różnic pomiędzy administratorem danych osobowych a ich „procesorem” – studia przypadków.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych.
 • Zasady udostępniania danych osobowych – omówienie i praktyczne zastosowanie.

Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:

 • odpowiedzialność wynikająca z ustawy (cywilna, karna, administracyjna)
 • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przewidziane w rozporządzeniu

Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych – omówienie i praktyczne zastosowanie

 • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 • nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
 • nowe mechanizmy certyfikacji, profilowanie, kodeksy postępowań z danymi
 • audyty należytej ochrony danych osobowych
 • zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych i jej zastosowanie do tworzenia projektów aktów prawnych (w tym aktów prawa miejscowego) – zasady ujęte w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
 • dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
 • nowe zasady powierzania danych osobowych, nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne
 • obowiązek zgłaszania GIODO przypadków naruszenia danych osobowych -notyfikacja (rejestracja i procedowanie naruszeń, raportowanie incydentów, instrukcja alarmowa, dzienniki zdarzeń)
 • szczególne zasady udostępniania danych osobowych na wniosek
 • prawnie usprawiedliwiony cel jako przesłanka przetwarzania danych w sektorze publicznym, prywatnym
 • ocena skutków na ochronę danych osobowych a podejmowanie działań prawodawczych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) – rola i zadania – teraz i po 25 maja 2018 r..

 • Wyznaczenie ABI, obowiązek czy uprawnienie?
 • Status ABI, kto może nim być, usytuowanie, łączenie funkcji.
 • Zadania ABI – omówienie – jak wygląda praktyka:
  • nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych
  • nadzór nad dokumentacją
  • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych
  • prowadzenie regularnych audytów
  • raportowanie o nieprawidłowościach do zarządzających organizacją oraz do GIODO
 • problemy w pełnieniu funkcji ABI (case study)
 • DPO – nowe szanse i nowe wyzwania:
 • status prawny inspektora ochrony danych
 • gwarancje niezależności
 • zgłoszenie IOD, zgłoszenie ABI do rejestru – różnice i praktyka.
 • precyzyjne określenie zakresu obowiązków ADO, IOD oraz osób zaangażowanych w proces przetwarzania.

Rola organów nadzorczych w procesie kontroli przetwarzania danych osobowych – aspekty praktyczne

 • Nowe kompetencje organu nadzoru, w tym w szczególności możliwość nakładania kar finansowych.

 

Dzień drugi

Procedury i wzory dokumentów, które obowiązują podmioty zarówno w sektorze publicznym, jak prywatnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i GDPR.

 

Część pierwsza

 • pozyskiwanie i przekazywanie danych osobowych, archiwizacja danych osobowych
 • obowiązek informacyjny – porównanie treść obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu (case study), co trzeba zrobić teraz, a co można już wdrażać
 • prawo do kontroli Administratora danych wyrażone w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji i kontroli przetwarzania danych, prawo do poprawiania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu (forma i rodzaje), prawo żądania wstrzymania i przetwarzania danych lub ich usunięcia
 • powierzenie przetwarzania – jak prawidłowo skonstruować umowę powierzenia i dlaczego należy ją stosować? (case study),
 • nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenie przetwarzania danych przewidziane przez rozporządzenie,
 • odpowiedzialność Administratora Danych przy zawarciu umowy powierzenia.

Rejestracja/aktualizacja baz danych – rozwiązania obecne oraz przyszłe:

 • zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych w przypadku powołania ABI
 • jak wypełnić wniosek rejestracyjny (gdzie kryją się pułapki)
 • wzór wniosku rejestracyjnego
 • jakie zbiory danych nadal podlegają obowiązkowi rejestracji

Bezpieczeństwo danych:

 • fizyczne środki ochrony danych osobowych – z doświadczenia trenera
 • jak powinny być zabezpieczone systemy informatyczne, podstawowe wymagania dot. funkcjonalności SI, definicja Systemu Informatycznego, privacy by design, privacy by default, kontrola dostępu do danych
 • zasady tworzenia i dystrybucji dokumentacji przetwarzania w organizacji – wymagania UODO i RODO
 • konstrukcja dokumentacji, zatwierdzenie dokumentacji, osoby odpowiedzialne, zakres obowiązywania, struktura i forma dokumentacji, dystrybucja procedur.
 • polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne wymagane przez przepisy dokumenty – omówienie wzorcowej dokumentacji
 • dobre praktyki w zakresie ochrony informacji
 • zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych, oraz najczęściej popełniane błędy w zabezpieczeniu przetwarzania danych (case study)

 

Część druga

 Podejście oparte na ryzyku (Risk Based Approach)

 • szacowanie ryzyka, przegląd procesu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, dostępne narzędzia.
 • analiza ryzyka w praktyce, identyfikacja aktywów podstawowych, zbiory danych osobowych, proces profilowania.
 • identyfikacja zasobów i wdrożonych zabezpieczeń, systemy IT w procesie przetwarzania, modele współpracy systemów informatycznych ze zbiorami danych, struktura i przepływ danych, identyfikacja zagrożeń i podatności, metoda jakościowa – szacowanie prawdopodobieństwa, wyznaczanie poziomu ryzyka

Opracowanie i wdrożenie polityk ochrony danych

 • bezpieczeństwo osobowe, w trakcie rekrutacji, podczas i po ustaniu zatrudnienia, szkolenia osób upoważnionych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • rejestr czynności przetwarzania

Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa IT

 • bezpieczeństwo eksploatacji systemów informatycznych, bezpieczeństwo użytkowników i stacji roboczych, kryptografia
 • zarządzanie bezpieczeństwem sieci, usługi sieciowe – zabezpieczenie i dostęp, szyfrowanie ruchu sieciowego, poczta elektroniczna
 • współpraca z firmami zewnętrznymi, udostępnianie danych osobowych, nadzorowanie prac

 

EKSPERT

Agnieszka Szalińska – Uflewska

Prawnik z ponad 15–letnim doświadczeniem i praktyczną znajomością zasad ochrony danych osobowych (m.in. starszy specjalista w Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, radca w Departamencie Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.) Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenera – szkoleniowca, przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych, przygotowuje opinie prawne w tym zakresie. Stały współpracownik, jednej z wiodących firm zajmujących się ochroną danych osobowych ( Omni Modo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) oraz największego portalu zajmującego się tematyką ochrony danych osobowych www.e-ochronadanych.pl i innymi jednostkami szkoleniowymi.
Przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym (Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy i Miasta, Szkoły), jak i w sektorze prywatnym (Telewizja Polsat S.A., FMG International S.A., Agencja Wydawniczo – Reklamowa „Wprost”
Sp. z o.o.).
Wyróżnia się biegłością w tworzeniu dokumentacji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych (m.in. umowy powierzenia, polityka bezpieczeństwa informacji, obowiązki informacyjne, formułki zgód, upoważnienia ds. przetwarzania danych osobowych, wnioski rejestracyjne).

REJESTRACJA

cena: 1300 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT.

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 15.02.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 25 osób.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za kurs można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

ORGANIZATORZY

 

 

Skip to content