Wpływ RODO na działalność jednostki samorządu terytorialnego

PROGRAM

 Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych samorządzie terytorialnym
 • Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych w gminach i powiatach
 • System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych w samorządzie
 • Dane osobowe
 • Przetwarzanie danych  w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Pseudonimizacja i anonimizacja
 • Zbiór danych
 • Administrator danych osobowych (ADO) kierownik jednostki samorządu terytorialnego ( Wójt,  Burmistrz, Starosta)
 • Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
 • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych samorządzie terytorialnym
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w gminach i powiatach
 • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
 • Przetwarzanie danych wrażliwych w j.s.t.
 Uprawnienia osób, których dane dotyczą w jednostkach samorządu terytorialnego  
 • Prawo do przejrzystości danych
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawa związane z profilowaniem danych 
 Obowiązki Administratora Danych w Gminie i Powiecie
 • Stosowanie mechanizmów ochrony danych – privacy by design, privacy by default
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
 • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
 • Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów 
Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność  związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO
 • Kary do 20 000 EUR za brak dostosowania do RODO.
 • Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
 • Sankcje dla Urzędów samorządu terytorialnego za nie dostosowanie się  do wymagań RODO.
Podsumowanie i dyskusja.

 

REJESTRACJA

cena: 550 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT.

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 12.04.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 12 osób.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatność za kurs można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w fakturze.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w  szkoleniu.

REZYGNACJA

 1. Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik może zrezygnować z udziału
  zajęciach:

  • na co najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem –  bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,
  • na 12 – 8 dni roboczych przed rozpoczęciem – uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30% ceny szkolenia +VAT
  • na 7 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem – uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty (100% + VAT)

Uczestnik przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki i zobowiązuje się do opłacenia udziału w szkoleniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

 

ORGANIZATORZY

 

 

Skip to content